1. DEFINÍCIA A PREDMET ZMLUVY

1.1. Táto zmluva ("Zmluva") je zmluvou uzavretou na diaľku podľa čl. 45 a ss. legislatívneho dekrétu zo 6. septembra 2005, č. 206 („Spotrebiteľský zákonník“) v prípade spotrebiteľských zákazníkov podľa čl. 3 spotrebiteľského zákonníka alebo inak kúpna zmluva podľa čl. 1470 a ss. cc Zmluva sa týka predaja hnuteľného majetku medzi Nada Home, so sídlom v San Giuseppe Vesuviano (NA), Via Armando Diaz 171 a zákazníkom. Zmluva sa uzatvára priamo prijatím návrhu na kúpu zo strany Nada Home zo strany Zákazníka prostredníctvom internetovej stránky www.nadahome.it, a to spôsobmi opísanými v nasledujúcom čl. 3. V prípade, že návrh na kúpu sformuluje zákazník telefonicky, k uzavretiu zmluvy dôjde po dodaní produktu spoločnosťou Nada Home.

2. CENY

2.1. Ceny produktov uvedené na webovej stránke www.nadahome.it sú uvedené v eurách a zahŕňajú DPH, ekologický príspevok OEEZ v zmysle legislatívnej vyhlášky č. 49 zo 14. marca 2014 a všetky ostatné dane. Náklady na doručenie sú uvedené na webovej stránke www.nadahome.it.

Cena, ktorú má zaplatiť Zákazník, je tá, ktorá je platná pri uzavretí zmluvy.

2.2. Ak bola inzerovaná nesprávna cena, spoločnosť Nada Home bude kontaktovať zákazníka, aby si overila, či má v úmysle pokračovať v kúpe produktu za správnu cenu. Ak zákazník nemieni pokračovať v nákupe alebo ho Nada Home nedokáže kontaktovať, Nada Home objednávku zruší. Nada Home nie je povinná predať produkt za nesprávnu cenu, ak o chybe zákazník vedel pri vynaložení bežnej starostlivosti. Akékoľvek informácie o cenách sú dostupné na webovej stránke www.nadahome.it alebo kontaktovaním zákazníckeho servisu.

3. SPÔSOB NÁKUPU A PLATBY

3.1. Nada Home môže podľa vlastného uváženia a bez akejkoľvek zodpovednosti voči zákazníkovi odmietnuť návrh na kúpu obdržaný od zákazníka. Ak má zákazník v úmysle zakúpiť produkty, ktoré už nie sú dostupné, Nada Home bude zákazníka informovať. Zákazník môže počkať na dostupnosť alebo zrušiť objednávku.

3.2. Zákazník môže platiť prostredníctvom (a) PayPal alebo kreditných kariet; (b) bankovým prevodom (c) na dobierku; (d) Amazon Pay (e) Satispay (f) Scalapay. V prípade platby cez PayPal, kreditnú kartu, Amazon Pay, Satispay alebo Scalapay, Nada Home odošle produkty až po obdržaní autorizácie platby a v opačnom prípade nebude pokračovať v odoslaní.

V prípade platby na dobierku Nada Home štandardne odošle produkty do 1 pracovného dňa od zadania objednávky. Platby šekom nie sú akceptované.

V prípade platby bankovým prevodom bude objednávka expedovaná po pripísaní prevodu na našu banku.

V prípade neuhradenia platby do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky bude objednávka stornovaná a produkty budú vrátené späť do predaja.

3.3. Ďalšie informácie o spôsoboch platby získate kontaktovaním Nada Home alebo na webovej stránke www.nadahome.it, sekcia platby.

4. DORUČENIE PRODUKTOV

4.1. Nada Home dodáva produkty po celom talianskom území vrátane San Marína a Vatikánu. Ďalšie informácie získate kontaktovaním Nada Home alebo na webovej stránke www.nadahome.it časť zásielky. Nada Home vo všeobecnosti doručuje do 1-2 pracovných dní s expresnou dopravou a 4/5 pracovných dní so štandardnou dopravou (okrem pracovných dní, sobôt a nedele) od prijatia platby (v prípade platby PayPal/kreditnou kartou/bankovým prevodom/Amazon pay/Satispay/Scalapay) alebo od realizácie objednávky (v prípade platby na dobierku).

4.2. Produkty zahrnuté v jednej objednávke nie je možné doručiť na rôzne adresy a zaplatiť rôznymi spôsobmi platby.

Nada Home doručuje na adresu uvedenú zákazníkom v čase zadania objednávky.

4.3. Riziko straty alebo poškodenia produktov prechádza na zákazníka, keď zákazník po dodaní vecne prevezme tovar.

5. ZÁRUKY A POMOC

5.1. Na všetky predávané produkty sa vzťahuje zákonná záruka zhody ustanovená v článkoch 128 a nasl. Spotrebiteľského zákonníka, ktorý sa vzťahuje na akýkoľvek nesúlad zakúpeného tovaru, existujúci v čase dodania a ku ktorému dôjde do 2 rokov od dodania. Akékoľvek chyby alebo poškodenia spôsobené náhodnými udalosťami alebo zodpovednosťou zákazníka za použitie produktov, ktoré nie sú v súlade s ich určením, alebo vplyvom bežného opotrebovania, sú vylúčené z chýb v súlade, a teda zo zákonnej záruky.
Zákazník môže podľa vlastného uváženia požiadať predávajúceho o bezplatnú opravu alebo výmenu tovaru v oboch prípadoch, pokiaľ požadovaná náprava nie je nemožná alebo to predávajúcemu nespôsobuje neprimerané náklady.
Zákazník-spotrebiteľ má právo na pomerné zníženie ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v súlade s ust. 135 bis ods. 4 Spotrebiteľského zákonníka a najmä ak: predávajúci nevykonal opravu alebo výmenu v podmienkach ustanovených spotrebiteľským zákonníkom alebo odmietol uviesť tovar do súladu; ak je nesúlad taký závažný, že odôvodňuje okamžité zníženie ceny alebo ukončenie zmluvy; ak dôjde k nesúladu napriek snahe predávajúceho o obnovenie súladu tovaru; ak predávajúci vyhlásil (alebo je to z okolností zrejmé), že v primeranej lehote alebo bez problémov nepristúpi k obnoveniu súladu tovaru.
Spotrebiteľ nemá právo vypovedať zmluvu, ak je nesúlad len nepatrný.
Aby mohol zákazník využiť túto záruku, musí nahlásiť nesúlad prostredníctvom správy adresovanej predajcovi, v ktorej uvedie zistené chyby a nedostatky.
Ak sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že akýkoľvek nesúlad, ktorý sa vyskytne v priebehu jedného roka od dodania tovaru, už existoval v tento deň, pokiaľ tento predpoklad nie je v rozpore s povahou tovaru alebo s povahou vady. súlad.

6. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

6.1. Zákazník vyhlasuje a zaručuje: (i) že je plnoletý; (ii) že ním poskytnuté údaje na plnenie Zmluvy sú správne a pravdivé

7. PRÁVO SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE

7.1. Nada Home chce, aby boli jej zákazníci spokojní so zakúpenými výrobkami. Zákazník, ak je spotrebiteľom podľa čl. 3 Spotrebiteľského zákonníka máte právo odstúpiť od dojednanej zmluvy bez akejkoľvek sankcie a bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete fyzická držba tovaru alebo v prípade viacerých tovarov objednaných prostredníctvom jednej objednávky a dodaných oddelene končí po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu nadobudnete fyzickú držbu posledné dobro. Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy tak, že ho oznámi (vo vyššie uvedenej lehote) telefonicky kontaktovaním zákazníckeho servisu na čísle +39.08119041800 alebo na e-mailovej adrese servizioclienti@nadahome.it. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy za predpokladu, že produkt vráti v podstate neporušený. Zákazník, ktorý má v úmysle uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musí zaslať produkty spoločnosti Nada Home (v rámci vyššie uvedeného termínu) na adresu podľa pokynov v nich uvedených. V zmysle článku 59 Spotrebiteľského zákonníka nebude mať Zákazník právo na odstúpenie od zmluvy v prípade dodávky produktov vyrobených na mieru alebo jednoznačne personalizovaných.

7.2. Vrátenie produktu prostredníctvom ohláseného uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy zahŕňa vrátenie ceny zakúpeného produktu a náklady na dopravu a vrátenie produktov. Zodpovedáte len za prípadné zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Vrátenie peňazí bude uskutočnené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy. Vrátenie peňazí sa zvyčajne uskutoční rovnakým spôsobom platby, ktorý používa zákazník; V prípade platby na dobierku bude vrátenie peňazí uskutočnené bankovým prevodom (v tomto prípade musí zákazník poskytnúť Nada Home bankové údaje). Ďalšie informácie o produktoch a príslušných zárukách sú k dispozícii na webovej stránke www.nadahome.it, sekcia Vrátenie a Náhrady.

7.3. Ak majú strany v úmysle odvolať sa na bežný súdny orgán, príslušným súdom je súd v mieste bydliska alebo bydliska spotrebiteľa podľa výberu, povinné podľa čl. 33 ods. 2 písm. u) legislatívnej vyhlášky 206/2005.

7.4. Spotrebitelia s bydliskom v Európe sú informovaní, že Európska komisia vytvorila online platformu, ktorá poskytuje nástroj alternatívneho riešenia sporov. Tento nástroj môže európsky spotrebiteľ použiť na mimosúdne riešenie akéhokoľvek sporu týkajúceho sa zmlúv o predaji tovaru a služieb uzatvorených online a/alebo z nich vyplývajúcich. V dôsledku toho, ak ste spotrebiteľom so sídlom v Európe, môžete túto platformu použiť na riešenie akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z online zmluvy uzavretej na tejto stránke. Európska platforma RSO je dostupná na nasledujúcom odkaze: https://webgate.ec.europa.eu/odr

8. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

8.1. Nada Home môže postúpiť všetky alebo časť práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na tretie strany.

8.2. Nada Home si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia a bez toho, aby bol dotknutý predaj uskutočnený pred takýmito úpravami. Akékoľvek zmeny nadobudnú účinnosť odo dňa, kedy budú oznámené verejnosti, a budú sa vzťahovať na predaj uskutočnený po tomto dátume. Najnovšia aktualizovaná verzia Všeobecných podmienok je dostupná na webovej stránke www.nadahome.it.

8.3. Osobné údaje Zákazníka spracúva Nada Home v súlade s ustanoveniami Informácií o spracúvaní údajov, ktoré sú dostupné na webovej stránke www.nadahome.it, odd. súkromia.

8.4. Táto zmluva podlieha talianskemu právu.

8.5. Nada Home srls dodržiava al Codice etické združenia taliansky del Obchod Elektronické k dispozícii al sekvencie link:
https://www.aicel.org/codice-etico-dei-merchant-aicel

8.6. Zákaznícky servis je k dispozícii od pondelka do piatku od 9:00 do 18:00 (okrem pracovných dní) na čísle 08119041800 alebo na e-mailovej adrese servizioclienti@nadahome.it. Nadu Home môžete kontaktovať aj poštou na adrese Nada Home Customer Service, Via Armando Diaz, 171 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (Na).