Termini E CONDIZIONI

INTRODUZIONE

Webová stránka www.nadahome.it spravuje Nada Home. Používanie webovej stránky podlieha týmto podmienkam používania (ďalej len „podmienky používania“). Vstupom na stránku a jej používaním používateľ súhlasí s podmienkami používania. Podmienky používania predstavujú zmluvu medzi Používateľom a

Nada Home a nemôže byť zmenený bez súhlasu Nada Home. Tieto Podmienky používania je potrebné čítať s odkazom na každú časť webovej stránky týkajúcu sa fungovania samotnej webovej stránky a dostupných služieb.

Používanie Stránky podlieha Podmienkam používania. Používateľ je tiež povinný prečítať si Zásady ochrany osobných údajov Nada Home.

Nada Home si vyhradzuje právo zmeniť Podmienky používania kedykoľvek a jednostranne bez upozornenia. Akékoľvek zmeny budú zverejnené na Stránke.

PRÍSTUP NA STRÁNKU

Nada Home neručí Používateľovi za žiadne neduhy spočívajúce v omeškaniach alebo prerušeniach prevádzky linky, ktoré znemožňujú prístup na Stránku Používateľ je povinný nezasahovať do prevádzky Stránky a najmä sa zaväzuje, že nebude pokúsiť sa obísť jej bezpečnosť, nemanipulovať s ňou, nenabúrať sa do nej, alebo v žiadnom prípade neohroziť akýmkoľvek spôsobom prevádzku stránky alebo akéhokoľvek počítačového systému, servera, smerovača a akéhokoľvek iného počítačového zariadenia.

Používateľ musí byť vybavený počítačom, ktorý spĺňa všetky technické charakteristiky potrebné na používanie Stránky a ktorý je kompatibilný so Stránkou. Nada Home tiež nemôže zaručiť a nezaručuje, že akýkoľvek obsah na Stránke neobsahuje infekcie, vírusy a / alebo iný obsah, ktorý má kontaminujúce alebo deštruktívne vlastnosti. Zodpovedáte za implementáciu procedúr a kontrol súvisiacich s vírusmi (vrátane antivírusových a iných bezpečnostných kontrol), aby ste splnili svoje konkrétne bezpečnostné potreby a spoľahlivosť prichádzajúcich a odchádzajúcich údajov.

NEWSLETTER

Nada Home pravidelne posiela newsletter všetkým užívateľom, ktorí si túto službu predplatili. V týchto newsletteroch vás môžeme informovať o nových produktoch, ponukách alebo zľavách. Z odberu Newsletteru sa môžete kedykoľvek odhlásiť použitím možnosti odhlásenia v spodnej časti každého z našich e-mailov alebo napísaním customerservice@nadahome.it

AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Webová stránka spoločnosti obsahuje materiál chránený autorskými právami, ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva vrátane textu, softvéru, fotografií, videí a grafiky a celý obsah webovej stránky je chránený autorským právom ako kolektívne dielo podľa zákonov o talianskych a medzinárodných autorských právach.

Nesmiete upravovať, publikovať, prenášať, podieľať sa na prevode alebo predaji, vytvárať odvodené diela alebo akýmkoľvek spôsobom využívať akýkoľvek obsah, či už ako celok alebo jeho časť.

Okrem výslovného povoleného autorským zákonom sa materiál na webovej stránke nesmie kopírovať, redistribuovať, prenášať, zverejňovať alebo využívať komerčne alebo nekomerčne bez písomného súhlasu Spoločnosti a vlastníka autorských práv.

Je povolené tlačiť a sťahovať výňatky z webovej stránky na súkromné ​​použitie za nasledujúcich podmienok: (a) žiadny text ani grafika na tejto webovej lokalite nie sú žiadnym spôsobom upravované; (b) žiadna grafika na tejto webovej stránke sa nepoužíva oddelene od sprievodného textu; (c) naše poznámky o autorských právach a ochranných známkach sa objavia na všetkých kópiách.

ODKAZY Z INÝCH STRÁNOK

Ak chcete vytvoriť odkaz na webovú stránku z iných lokalít, môžete tak urobiť, pokiaľ sa obmedzíte na vytvorenie odkazu na domovskú stránku webovej lokality bez replikácie toho istého a za predpokladu, že budú vyhradené nasledujúce podmienky: 1. nie logo Nada Home je odstránené, zdeformované alebo inak zmenené; 2. obsah webovej stránky nie je zahrnutý v rámci inej webovej stránky (tzv. „framing“); 3. vzťah s nami nie je skreslený, ani sa o nás neprezentujú nepravdivé informácie; 4. nepoužívajte značku Nada Home bez nášho výslovného písomného súhlasu; 5. Stránka, z ktorej je odkaz nastavený, neobsahuje obsah nevkusný, urážlivý alebo ktorý porušuje práva duševného vlastníctva alebo iné práva akejkoľvek inej osoby a v každom prípade je v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami.

Existencia odkazu v žiadnom prípade neznamená náš súhlas alebo sponzorstvo obsahu, produktov alebo služieb prítomných alebo inzerovaných na stránke, z ktorej bol odkaz vytvorený.

Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek odvolať oprávnenie na vytvorenie odkazu a požiadať o jeho odstránenie. V prípade nedodržania týchto podmienok si vyhradzujeme právo podniknúť akékoľvek zákonom povolené kroky na ochranu našich záujmov.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

Hoci sa Spoločnosť snaží vždy uvádzať presné a aktuálne informácie, zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za presnosť, úplnosť a obsah informácií alebo materiálov zobrazených na Webovej stránke.

Môžeme vykonať zmeny v obsahu a materiáloch na Webovej lokalite kedykoľvek a bez upozornenia.

SÚKROMIA

Naša spoločnosť venuje mimoriadnu pozornosť otázkam ochrany osobných údajov.

Pozývame vás, aby ste si prečítali naše Zásady ochrany osobných údajov, prostredníctvom ktorých vám poskytujeme všetky informácie týkajúce sa zhromažďovania a spracovania osobných údajov s odkazom na našu Webovú stránku.

PLATNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

Tieto Podmienky používania sa riadia talianskym právom a musia byť vykladané aplikáciou tejto legislatívy.

V občianskoprávnych sporoch v prípade, že kupujúcim je fyzická osoba konajúca za účelom nesúvisiacim s výkonom podnikania alebo jeho profesijnou činnosťou, je obligatórne miestne príslušný sudca v mieste bydliska alebo bydliska spotrebiteľa, ak sa nachádza na území štátu.

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA

Nižšie sú uvedené informácie, ako kontaktovať náš zákaznícky servis:
Domov Naďa
e-mail: customerservice@nadahome.it
tel. 08119041800